K A R N E V A L

KARNEVAL V NAšOM ZARIADENí PATRí MEDZI NAJOBľúBENEJšIE AKTIVTYI. DETI AJ DOSPELí PRIJíMATELIA SOCIáLNEJ SLUžBY MAJú MOžNOSť PREMENIť SA NA "MASKU" Z NIEKTORýCH ROZPRáVKOVýCH BYTOSTí ALEBO POSTáV, KTORýMI BY CHCELI BYť. A KEĎ NECHýBA DOBRá HUDBA A TANEC, JE O ZáBAVU POSTARNé. AJ TENTO ROK SA NáM VšETKýM NA KARNEVALE VEľMI PáčILO.