O našom zariadení

Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ v Dolnom Kubíne je nízkokapacitné zariadenie s poskytovanou ambulantnou sociálnou službou a pobytovou sociálnou službou – formou týždenného pobytu. Kapacita zariadenia je 42 prijímateľov sociálnej služby bez vekového obmedzenia. Zariadenie bolo dané do prevádzky 17.septembra 1993. Od 1.1.2004 je zriaďovateľom Žilinský samosprávny kraj v Žiline, ktorý metodicky usmerňuje a riadi jeho činnosť. Sociálnu, výchovnú, zdravotnú a ďalšiu starostlivosť poskytuje prijímateľom personál v počte 38 pracovníkov. V zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytujeme sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu.

Prijímateľom sociálnych služieb poskytujeme odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu. Ďalej obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a ďalšie činnosti: záujmovú činnosť a vzdelávanie.

Od 6.11.2015 poskytujeme Službu včasnej intervencie, t.j. sociálnu službu na podporu rodiny s dieťaťom do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.