Služba včasnej intervencie v Centre sociálnych služieb PRAMEŇ 

Čo je včasná intervencia ? 

Včasná intervencia predstavuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku (0-7r.). Včasná intervencia stavia na silách a schopnostiach členov rodiny. Snaží sa umožniť rodičom podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady. Včasnou intervenciou alebo stimuláciou rozumieme prvú aktívnu stimuláciu dieťaťa po vyslovení podozrenia na oneskorený alebo narušený psychomotorický vývin. Zahŕňa v sebe diagnostiku, rehabilitáciu, poradenstvo a terapiu. 

Včasná intervencia je spravidla zameraná na tri skupiny rizikových detí: 

 1. Deti s vývinovým oneskorením v jednej alebo vo viacerých z nasledujúcich oblastí: vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia a sociálno-emocionálny vývin. 
 2. Deti, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť existenciu takých podmienok, ktoré vykazujú vysokú pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, napríklad prítomnosť Downovho syndrómu, detskej mozgovej obrny, zrakového, sluchového alebo viacnásobného postihnutia. 
 3. Deti, u ktorých ohrozenie vyplýva z biologických podmienok alebo podmienok prostredia (predovšetkým nepriaznivej sociálnej situácie). Toto prostredie môže výrazným spôsobom ovplyvniť vývin dieťaťa. 

Ciele včasnej intervencie: 

Ciele ranej intervencie by sa dali formulovať v troch rovinách: ciele vo vzťahu k dieťaťu, ciele vo vzťahu k rodine a treťou je rovina integrácie do spoločnosti. 

Priama práca s Vami ako užívateľom služby

 • terénne konzultácie v rodine dieťaťa s postihnutím 
 • telefonické a písomné konzultácie - zasielanie materiálov, požičiavanie a výroba pomôcok, hračiek, literatúry 
 • vzdelávacie, výchovné a aktivizačné akcie (semináre, kluby pre rodičov, skupinové sedenia, tematická stretnutia, stretávanie rodín 
 • konzultácie v zariadení 
 • doprovod klienta k lekárovi či do inej inštitúcie, doplnkové ambulantné konzultácie (konzultácia zameraná na podporu vývoja dieťaťa, alebo podporu rodiny, diagnostika dosiahnutého stupňa vývoja dieťaťa ako podklad pre individuálny plán podpory vývoja dieťaťa, zisťovanie potrieb rodiny)
 • priama práca s užívateľom - terénne konzultácie 

Činnosti vo Váš prospech ako užívateľa:  

Obhajoba a presadzovanie záujmov rodiny a dieťaťa:

 •  rokovania s úradmi, nadáciami, nadväzujúcimi službami, špeciálnymi pedagogickými centrami 
 • vyhľadávanie vhodných zariadení pre dieťa (MŠ, stacionáre, ..)
 • vyhľadávanie informácií 
 • sprostredkovanie kontaktu na iné rodiny alebo záujmové skupiny a služby 
 • spolupráca s lekármi, sociálnymi odbormi, materskými školami, atď. 
Formytelefonická, e-mailová, písomná, osobná 

 

Personálne zabezpečenie 

V priamej starostlivosti Vám pomôže
 • špeciálny pedagóg - poradca včasnej intervencie 
 • sociálny pracovník – odborný konzultant v prípadoch individuálnych potrieb podpory rodiny a podpory vývoja dieťaťa 
 • členovia tímu – poradcovia – hlavná sestra, fyzioterapeut, taktiež všetci odborní zamestnanci zariadenia 
 • pracovníci v priamej starostlivosti, psychológ, logopéd a ďalší terapeuti podľa potreby v úzkej spolupráci s lekármi pediater a špecialisti, ktorí majú dieťa vo svojej starostlivosti (neurológ, rehabilitačný lekár, kardiológ, genetik, oftalmológ, ortopéd a iní). Tím pracovníkov pri stanovení diagnostiky a následného individuálneho plánu rozvoja dieťaťa vzájomne spolupracuje – základom je tímová spolupráca – multidisciplinárny tím 

Druhy ranej starostlivosti

Terénna forma ranej starostlivosti: je poskytovaná prostredníctvom poradcov včasnej intervencie v prirodzenom domácom prostredí užívateľa, ktorý spĺňa podmienky cieľovej skupiny ranej starostlivosti a bydliskom spadá do regiónu 
Ambulantná forma ranej starostlivosti: prebieha v priestoroch DSS a ZNB Dolný Kubín, Matúškova 1631, kam rodičia či poverená osoba s dieťaťom dochádza. Pre užívateľov tejto formy ranej starostlivosti je zriadená kontaktná miestnosť a herne vybavené didaktickými pomôckami, hračkami a rehabilitačná miestnosť, resp. spoločenský priestor s telocvičňou. 

Priebeh včasnej intervencie v CSS Prameň       

1/ Prvý kontakt 

Môžete nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo osobne prostredníctvom našich kontaktných údajov. Náš pracovník vám zodpovie vaše otázky a dohodneme sa na termíne úvodného stretnutia. 

2/ Úvodné stretnutie 

Na prvom stretnutí sa zoznámime a budeme sa venovať spoznaniu dôvodov, ktoré vás podnietili k vyhľadaniu našich služieb. Porozprávame sa o doterajšom vývine vášho dieťatka (už od prenatálneho obdobia) a hlavne o jeho aktuálnom stave v rôznych oblastiach vývinu, pričom budeme brať do úvahy aj doterajšie zistenia lekárov a iných špecialistov. Podrobné posúdenie jeho vývinovej úrovne, jeho silných a slabých stránok je dôležité pre čo najlepšie naplánovanie ďalšej starostlivosti. Môžeme hovoriť o vašich obavách, radostiach, úspechoch aj sklamaniach, ktoré v starostlivosti o vaše dieťa prežívate. 

3/ Spoločné plánovanie 

Na základe vašich želaní a našich zistení sa spoločne dohodneme na pláne ďalších služieb pre vás. V rámci plánovania budeme spoločne hľadať, čo aktuálne najviac potrebuje vaše dieťa, ale aj celá vaša rodina. Súčasťou plánu môže byť ďalšie hlbšie spoznávanie konkrétnych ťažkostí vášho dieťatka, stimulácia vývinu dieťaťa v konkrétnych oblastiach, špecifické terapie, poradenstvo ohľadom kompenzačných pomôcok, konzultácia s inými odborníkmi a podobne. Dostanete tiež informácie o ďalších našich aktivitách a iných spolupracujúcich odborníkov a organizácií, ktorí vám môžu byť nápomocní. 

4/ Spoločná práca 

Počas našej spoločnej práce by sme chceli byť vašimi partnermi pri rozvíjaní schopností vášho dieťatka a našimi službami prispieť k tomu, aby sa čo najviac darilo všetkým členom vašej rodiny. Budeme sa usilovať hľadať odpovede na vaše otázky, poskytovať vám podporu a spoločne nachádzať riešenia životných situácií, ktoré vás stretnú vo výchove vášho dieťatka, až do chvíle jeho nástupu do školy, kedy našu rolu odovzdáme iným kolegom, ktorí vás budú sprevádzať ďalej.