Služby DSS Matúškova

Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávnho kraja.

V zariadení Centrum sociálnych služieb Prameň sa v zmysle zriaďovacej listiny poskytuje sociálna služba:

 •       Domov sociálnych služieb
 •       Služba včasnej intervencie

 

Domov sociálnych služieb

Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Forma:  týždenná, ambulantná

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba ambulantnou a  týždennou  pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba:

 1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v platnom znení alebo
 2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v platnom znení.

V domove sociálnych služieb sa:

 1. poskytuje - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, - sociálne poradenstvo, - sociálna rehabilitácia, - ubytovanie, - stravovanie, - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, - osobné vybavenie - vreckové a vecné dary podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dieťaťu s nariadenou ústavnou výchovou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
 2. zabezpečuje - pracovná terapia - záujmová činnosť

Utvárajú sa podmienky na:

 1. vzdelávanie (maloletej fyzickej osobe podľa zákona č. 305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 2. úschovu cenných vecí

 

Služba včasnej intervencie

Druh sociálnej služby: sociálna služba na podporu rodiny s deťmi.
Forma: ambulantná a terénna prostredníctvom terénneho programu.
Cieľová skupina: dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
V rámci služby včasnej intervencie sa:

 1. poskytuje :
  • špecializované sociálne poradenstvo
  •  sociálna rehabilitácia
 2. vykonáva sa:
  • stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
  • preventívna aktivita

 

Ako postupovať v  prípade záujmu o umiestnenie v DSS

 • Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ sú k dispozícii na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, odbore sociálnych vecí, tiež na ich webovej stránke www.regionzilina.sk (v záložke Sociálne veci → Žiadosti a formuláre) a na webovej stránke nášho zariadenia www.dssdk.sk (v záložke  → Dokumenty ). Taktiež sú aj vo všetkých sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. V prípade záujmu Vám pri vypĺňaní žiadosti poskytne pomoc a poradenstvo sociálna pracovníčka nášho zariadenia.
 • Žiadosť si môžete podať osobne  na podateľni Žilinského samosprávneho kraja, alebo písomne na adresuÚrad Žilinského samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí, Komenského 48, 011 09 Žilina. Je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.
 • Občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb  len v  prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI.  
 • V zákonom stanovenej lehote správny orgán, to je Žilinský samosprávny kraj, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.
 • Občan, ktorý má  posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Občan má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Po výbere zariadenia sociálnych služieb je nevyhnutné, aby konkrétne vybrané zariadenie kontaktoval, alebo sa môže so žiadosťou obrátiť na odbor sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja.

 

Ako postupovať v prípade  záujmu o službu včasnej intervencie

Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V prípade, že rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie môže nás kontaktovať:

 • telefonicky na telefónnom čísle:  043/5864154 – 155,  0905668794
 •  prostredníctvom emailu: csspramen@vuczilina.sk
 • osobným stretnutím v budove Centra sociálnych služieb Prameň, ul. Matúškova 1631,  v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.   Službu včasnej intervencie poskytujeme bezplatne.