Zariadenie núdzového bývania a útulok

Od roku 2002 organizácia poskytuje pomoc a odborné poradenstvo v Zariadení núdzového bývania a útulku osamelým ženám v núdzi a matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii sociálnym vylúčením, alebo obmedzením jej schopnosti sa začleniť spoločensky a samostatne riešiť svoje problémy.

Zariadenie núdzového bývania a útulok je jednoposchodová budova s veľkou záhradou a oddychovou zónou, nachádzajúca sa v mestskej časti Záskalie. 

Zariadenie núdzového bývania poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právnom chránených záujmov. V ZNB sa utvárajú podmienky na prípravu stravy, vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, záujmová činnosť. Kapacita zariadenia je 16 klientov.

Útulok poskytuje sociálnu službu pre matky s deťmi, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, záujmová činnosť. Kapacita v útulku je 16 klientov. 

 

proces príjmania do znb a útulku: 

  • V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení žiadateľ podá žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, ktorú môže priniesť osobne do zariadenia, alebo doručiť poštou na adresu: Zariadenie núdzového bývania a útulok, Záskalická 907, 02601 Dolný Kubín.
  • V prípade voľného miesta a odovzdania všetkých dokumentov potrebných k nástupu občana do zariadenia, sa dohodneme s občanom na termíne nástupu.
  • V prípade, že voľné miesto nemáme, občana s jeho súhlasom zaradíme do evidencie čakateľov.

Pri prvom kontakte je žiadateľovi poskytnuté sociálne poradenstvo a odborná pomoc pri zabezpečovaní vhodnej sociálnej služby a to buď osobne, telefonicky na t.č. 0905668853, alebo e-mailom : znb.dkubin@gmail.com.